Avís legal i Política de Privacitat

Identificació del responsable

De conformitat amb la legislació en protecció de dades i l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic el propietari del lloc i responsable del tractament de les dades és CONSTRUCTORA AUXILIAR D’OBRA PÚBLICA SL (d’ara endavant “CAOPSA”), amb CIF núm. B-25048323 i domicili a Sant Llorencç de Morunys (25282) carrer Verge de Lord s/n, correu electrònic [email protected] i telèfon 973.492.268.

Ús i finalitat de les dades obtingudes

Les dades que ens pot remetre a través dels diferents formularis i correus electrònics de CAOPSA són per respondre a les consultes, proporcionar informació demanada per l’interessat i gestionar els serveis.

Les dades que li sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per les finalitats especificades anteriorment, i en cap cas està obligat a facilitar-les. Les dades de resposta obligatòria s’especifiquen en el propi formulari, i la seva negativa a subministrar-les implicarà no poder gestionar la seva petició. Així mateix, ens assegura que totes les dades facilitades són certes, veraces i pertinents per la finalitat per les que les demanem.

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi alguna modificació en les mateixes. En cas contrari, no responem de la seva veracitat. Considerem que si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a seguir incorporat als mateixos fins que el Responsable ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la qual es van obtenir.

Base legal pel tractament de les dades

L’interessat al remetre les seves dades, dóna el seu exprés i inequívoc consentiment al tractament de les mateixes, sempre i quan CAOPSA ho consideri convenient per la gestió de la petició que sol·liciti.

Cessió de les dades

L’informem que les seves dades només seran cedides en els casos legalment establerts o per qüestions necessàries per la prestació del servei.

Conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que finalitzi la petició o la consulta realitzada per l’interessat i en cas de dades relacionades amb el servei escolar es conservaran el temps legalment establert.

Drets dels interessats

Els interessats tenen dret a:

  • Obtenir confirmació sobre si el Responsable està tractant les dades personals que els concerneixin, o no.
  • Accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.
  • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament el Responsable dels conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

L’interessat pot exercir els seus drets mitjançant escrit dirigit a CAOPSA, carrer Verge de Lord s/n, Sant Llorenç de Morunys, codi postal 25282, Barcelona o mitjançant correu electrònic a l’adreça [email protected], indicant en ambdós casos la referència “Protecció de Dades”. Acompanyant la sol·licitud amb una còpia del DNI o qualsevol altre document identificatiu. Si considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.